Search
Close this search box.

Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů v kostce

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených pod tímto textem.

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách
Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?
Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje provozovatele webových stránek naleznete v části „Informace o odpovědné straně“ v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jak shromažďujeme vaše údaje?
Vaše údaje získáme především tak, že nám je poskytnete. Může jít například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas přístupu na stránku). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?
Některé údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva v souvislosti se svými údaji?
Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli do budoucna odvolat. Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V této věci a v dalších otázkách týkajících se ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Analytické programy a programy třetích stran

Při návštěvě těchto webových stránek může být statisticky analyzováno vaše chování při surfování. K tomu slouží především tzv. analytické programy.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

2. Hosting

Strato
Naše webové stránky hostujeme u společnosti Strato. Poskytovatelem je společnost Strato AG, Pascalstraße 10, 10587 Berlín (dále jen „Strato“). Když navštívíte naše webové stránky, společnost Strato shromažďuje různé soubory protokolu včetně vašich IP adres.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Strato: https://www.strato.de/datenschutz/.

Použití systému Strato je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Máme oprávněný zájem na tom, aby se naše webové stránky zobrazovaly co nejspolehlivěji. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Uzavření smlouvy o zpracování objednávky
Se společností Strato jsme uzavřeli smlouvu o zpracovávání objednávek. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že společnost Strato zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s DSGVO.

3. Obecné upozornění a povinné informace

Ochrana údajů
Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme. Vysvětlují také, jak a za jakým účelem se to dělá.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Informace o příslušném orgánu
Osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách je:

Sudetendeutsche Stiftung
Hochstrasse 8
81669 München
Telefon: 089/480003-0
Email: museum-anmeldung@sudetendeutsche-stiftung.de

Odpovědná osoba je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba uchovávání
Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uchovávání, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezmizí účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. lhůty pro uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě budou údaje vymazány, jakmile tyto důvody pominou.

Zákonný pověřenec pro ochranu osobních údajů
V naší společnosti jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Sudetendeutsche Stiftung
Hochstr. 8
81669 München
Telefon: +49 89 4800030
Email: verwaltungsleitung@sudetendeutsche-stiftung.de

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů
Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímé reklamě námitku (čl. 21 DSGVO)
POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ODST. 1 PÍSMENO E NEBO F DSGVO, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NESLOUŽÍ K UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, ZA ÚČELEM TAKOVÉHO MARKETINGU; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM SPOJENO. POKUD VZNESETE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU NÁSLEDNĚ POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 DSGVO).

Právo na stížnost k příslušnému dozorovému orgánu.
V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo odvolat se k dozorovému orgánu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právo na odvolání není dotčeno žádným jiným správním ani soudním opravným prostředkem.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali v běžném, strojově čitelném formátu údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy,. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno pouze v případě, že to bude technicky možné.

Šifrování SSL nebo TLS
Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Informace, výmaz a oprava
V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích a účelu o zpracování údajů a případně právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. Za tímto účelem, stejně jako v případě dalších otázek týkajících se osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Právo na omezení zpracování
Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování údajů máte v následujících případech:

  • Pokud nesouhlasíte se správností námi uložených osobních údajů, obvykle potřebujeme čas na jejich prověření. Po dobu ověřování máte právo požádat o omezení zpracovávání svých osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/dochází protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, obhajobě nebo vymáhání právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich výmazu.
  • Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 DSGVO, musí být provedeno posouzení vašich a našich zájmů. Dokud není určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – kromě jejich uložení – zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti reklamním e-mailům
Tímto vznášíme námitku proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti uvést tiráž k zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím nevyžádaných e-mailů.

4. Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie

Souhlas s cookiebotem

Naše webové stránky využívají technologii souhlasu nástroje Cookiebot k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a k doložení tohoto souhlasu způsobem, který je v souladu s ochranou osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko (dále jen „Cookiebot“).

Když vstoupíte na naše webové stránky, vytvoří se spojení se servery nástroje Cookiebot, abychom získali vaše souhlasy a další prohlášení týkající se používání souborů cookie. Cookiebot pak uloží soubor cookie do vašeho prohlížeče, aby mohl přiřadit souhlasy, které jste mu udělili, nebo jejich odvolání. Takto shromážděné údaje se uchovávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud sami nevymažete soubor cookie nástroje Cookiebot nebo dokud nezmizí účel jejich uložení. Povinné zákonné povinnosti uchovávání tím nejsou dotčeny.

Cookiebot se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO.

Zpracování objednávek

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že poskytovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

Soubory protokolu serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

  • Typ a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • URL odkazující adresy
  • Hostname
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tyto údaje nebudou sloučeny s jinými zdroji údajů.

Shromažďování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybném zobrazení a optimalizaci svých webových stránek – za tímto účelem musí být shromažďovány soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste v něm uvedli, uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech probíhá zpracování na základě našeho oprávněného zájmu na účinném zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) nebo na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO), pokud byl tento souhlas vyžádán; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Závazná právní ustanovení – zejména lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

Dotaz e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech osobních údajů, které z něj vyplývají (jméno, dotaz), uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním vyřizování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO), pokud byl vyžádán; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádosti o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

5. analytické programy a reklama

Správce značek Google

Používáme Google Tag Manager. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Tag Manager je nástroj, s jehož pomocí můžeme na naše webové stránky integrovat nástroje pro sledování nebo statistické nástroje a další technologie. Samotný Google Tag Manager nevytváří uživatelské profily, neukládá soubory cookie a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Slouží pouze ke správě a přehrávání nástrojů, které jsou do něj integrovány. Správce značek Google však zaznamenává vaši IP adresu, která může být rovněž předána mateřské společnosti Google ve Spojených státech.

Použití Google Tag Manageru je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na rychlé a nekomplikované integraci a správě různých nástrojů na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek přitom získává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka pobytu, používané operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje jsou přiřazeny příslušnému koncovému zařízení uživatele. ID uživatele není přiřazeno.

Kromě toho nám služba Google Analytics umožňuje zaznamenávat mimo jiné pohyby myši a rolování a kliknutí. Služba Google Analytics navíc využívá různé přístupy modelování k doplnění shromážděných datových záznamů a při analýze dat využívá technologie strojového učení.

Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Zásuvný modul prohlížeče

Shromažďování a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování objednávek

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů.

6. Zpravodaj

Údaje v souvislosti se zasíláním zpravodaje

Pokud chcete dostávat zpravodaj nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním zpravodaje. Další údaje nebudou zjišťovány nebo budou sdělovány pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů zadaných v registračním formuláři pro zasílání zpravodaje probíhá výhradně s vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Svůj souhlas s uchováváním údajů, e-mailové adresy a jejich používáním pro zasílání zpravodaje můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „odhlásit odběr“ ve zpravodaji. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které nám poskytnete za účelem zasílání zpravodaje, budou námi nebo zasilatelem zpravodaje uchovávány, dokud se z odběru zpravodaje neodhlásíte, a po odhlášení z odběru zpravodaje nebo po zániku účelu budou z jeho distribučního seznamu vymazány. Vyhrazujeme si právo vymazat nebo zablokovat e-mailové adresy z našeho distribučního seznamu podle vlastního uvážení v rámci našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Údaje, které jsme uložili pro jiné účely, zůstávají nedotčeny.

Poté, co se odhlásíte z distribučního seznamu, bude vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem služeb pro zasílání newsletteru uložena na tzv. černou listinu, aby se v případě potřeby zabránilo budoucímu zasílání e-mailů. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. Slouží to jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání zpravodaje (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Uložení na černé listině není časově omezeno. Proti uložení můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převáží nad naším oprávněným zájmem.

7. Pluginy a tooly

YouTube se zvýšenou ochranou osobních údajů

Tato webová stránka vkládá videa z YouTube. Provozovatelem stránek je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Službu YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany osobních údajů. Podle společnosti YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky předtím, než se podívají na video. Přenos údajů partnerům YouTube však nemusí být použitím rozšířeného režimu ochrany osobních údajů nutně vyloučen. Bez ohledu na to, zda video sledujete, naváže YouTube spojení se sítí Google DoubleClick.

Jakmile na této webové stránce spustíte video YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Server YouTube tak získá informaci o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube..

Kromě toho může YouTube po spuštění videa ukládat do vašeho koncového zařízení různé soubory cookie nebo používat srovnatelné technologie rozpoznávání (např. snímání otisků prstů zařízením). Tímto způsobem může YouTube získat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace se používají mimo jiné ke shromažďování statistik o videích, zlepšování uživatelského prostředí a k prevenci pokusů o podvod.

Případně mohou být po spuštění videa na YouTube spuštěny další procesy zpracování údajů, nad kterými nemáme kontrolu.

YouTube používáme v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud byl vyžádán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízením) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službě YouTube naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts (místní hosting)

Tyto stránky používají pro jednotné zobrazení písem takzvaná webová písma poskytovaná společností Google. Písma Google jsou nainstalována lokálně. Nedochází k propojení se servery Google.

Další informace o webových písmech Google najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Mapy Google

Tento web používá mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Abyste mohli využívat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Pokud jsou aktivovány Mapy Google, může společnost Google používat Google Web Fonts pro účely jednotného zobrazení písem. Při vyvolání Google Maps načte prohlížeč potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně.

Použití Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné lokalizace míst, která jsme uvedli na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud byl vyžádán příslušný souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízením) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

ReadSpeaker

Co je ReadSpeaker

ReadSpeaker je služba pro čtení internetového obsahu. Návštěvníci webových stránek mohou službu čtení aktivovat kliknutím na funkci. Následně generujeme zvukové soubory v reálném čase. To znamená, že když uživatel na webové stránce klikne na „Číst nahlas“, odešle se volání na náš server, my udržujeme spojení s uživatelem prostřednictvím IP, text se odešle k nám, my z příslušného textu vygenerujeme zvukový soubor a pošleme jej zpět uživateli v procesu streamování. Jakmile dojde k doručení, celý proces se zcela odstraní a my čekáme na další kliknutí.
Funkce ReadSpeaker pouze dokumentuje, jak často bylo na funkci hlasitého čtení kliknuto. Žádné údaje týkající se uživatele nejsou shromažďovány, zaznamenávány ani dokumentovány. ReadSpeaker neshromažďuje ani neukládá žádné údaje, které by bylo možné použít k identifikaci osoby.

Když uživatel změní nastavení (zvýrazněné nastavení, velikost textu atd.) v přehrávači, uloží ReadSpeaker tyto informace do souboru cookie v prohlížeči uživatele. Aby se uživatelem zvolené nastavení zachovalo pro všechny stránky webové stránky, je soubor cookie propojen s adresou URL webové stránky. Platnost souboru cookie vyprší po jednom týdnu. Společnost ReadSpeaker obecně shromažďuje statistické údaje o používání funkce hlasitého předčítání. Statistické údaje však nelze spojit s jednotlivými uživateli nebo jejich používáním. ReadSpeaker ukládá pouze celkový počet aktivací tlačítka hlasitého čtení pro jednotlivé webové stránky a jazyky. ReadSpeaker ukládá IP adresu aktivace. Ty jsou ukládány do standardních webových protokolů, aby bylo možné provádět příslušná bezpečnostní opatření, jako je rozpoznávání botů a sledování případných selhání služby. Záznamy se ukládají pouze po dobu jednoho měsíce.

Co je uloženo

Aplikace ReadSpeaker webReader ukládá dva soubory cookie:
1: První soubor cookie, který určuje, zda se mají při načítání stránky načíst javascripty. Tento soubor cookie se nazývá „_rspkrLoadCore“ a je to soubor cookie určený pouze pro relaci. Tento soubor cookie se nastaví při interakci uživatele s tlačítkem.
2: Soubor cookie, který se nastaví při provádění změn na stránce s nastavením. Jmenuje se „ReadSpeakerSettings“, ale lze jej přejmenovat pomocí konfigurace („general.cookieName“). Ve výchozím nastavení je životnost souboru cookie nastavena na 360 000 000 milisekund (~ 4 dny). Životnost souboru cookie může zákazník změnit a umožnit tak delší/kratší životnost.